Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ την αυτο­νο­μία των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων μας και την δια­σφά­λιση των πόρων τους.

Πέμπτη 28/1/2016: ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ την αυτο­νο­μία των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων μας και την δια­σφά­λιση των πόρων τους

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ, σύμ­φωνα με σχε­τική ομό­φωνη από­φασή του, καλεί τα μέλη της Ένω­σης να συμ­με­τά­σχουν μαζικά, δυνα­μικά, ενω­τικά στην 24ωρη Πανελλαδική απερ­γία της Πέμπτης 28 Ιανουα­ρίου 2016, που κήρυξε η ΠΟΕΣΥ. σύμ­φωνα και με την από­φαση της από 21/1/2016 κοι­νής συνε­δρί­α­σης της Ομο­σπον­δίας με τους Προέδρους των Ενώσεων-μελών της. Η απερ­γία κηρύσ­σε­ται από 06.00 της Πέμπτης έως τις 06.00 της Παρασκευής 29/1 σε όλα τα ΜΜΕ (έντυπα, ραδιο­τη­λε­ο­πτικά και δια­δι­κτυακά) του δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα, στη Γενική Γραμ­μα­τεία Ενη­μέ­ρω­σης και Επι­κοι­νω­νίας — Γενική Γραμ­μα­τεία Μέσων Ενη­μέ­ρω­σης και στα Γρα­φεία Τύπου, διεκ­δι­κώ­ντας την αυτο­νο­μία των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων του κλά­δου και τη δια­σφά­λιση των πόρων τους.
Με πάγια αρχή της ΕΣΠΗΤ ότι η αυτο­νο­μία και η αυτο­τέ­λεια των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ και των πόρων τους είναι αδια­πραγ­μά­τευτη, απερ­γούμε για
 τη δια­τή­ρηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως ανε­ξάρ­τη­του, ενιαίου και αυτο­τε­λούς Ταμείου στα ΜΜΕ με ένταξη στην ασφά­λισή του όλων των κατη­γο­ριών εργα­ζο­μέ­νων στα Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης.
• τη δια­σφά­λιση του αγγε­λιο­σή­μου, με επέ­κτασή του στα δια­δι­κτυακά ΜΜΕ, ως πόρου χρη­μα­το­δό­τη­σης των Ταμείων μας κύριας και επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης.
Τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι
• Το αγγε­λιό­σημο απο­τε­λεί κατά­κτηση και δεν είναι προ­νό­μιο, όπως επι­διώ­κουν να το εμφα­νί­σουν κάποιοι για να προ­κα­λέ­σουν κοι­νω­νικά αντα­να­κλα­στικά ενα­ντίον των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ.
• Τα δημο­σιο­γρα­φικά Ταμεία είναι αυτο­χρη­μα­το­δο­τού­μενα και δεν επι­βα­ρύ­νουν τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Αντί­θετα, παρά τα εκα­τομ­μύ­ρια που τους οφεί­λει το Δημό­σιο από το ΙΚΑ, τα δομη­μένα ομό­λογα, τη δια­δο­χική ασφά­λιση και την ΕΡΤ, συνει­σφέ­ρουν και στα δημό­σια έσοδα.
• Τα δημο­σιο­γρα­φικά Ταμεία και οι δημο­σιο­γρα­φι­κές Ενώ­σεις είναι αδια­πραγ­μά­τευτη ζώνη ανε­ξαρ­τη­σίας και δια­σφά­λι­σης για την ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης, τις ΣΣΕ και το δικαί­ωμα της κοι­νής γνώ­μης για υπεύ­θυνη ενη­μέ­ρωση,
κατα­δι­κά­ζουμε και αντι­δρούμε σε κάθε προ­σπά­θεια για την κατάρ­γηση της αυτο­νο­μίας και αυτο­τέ­λειας των ασφα­λι­στι­κών Ταμείων των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ, της δήμευ­σης των απο­θε­μα­τι­κών τους και την κατάρ­γηση του βασι­κού τους εσό­δου, του αγγε­λιο­σή­μου και φυσικά δεν πρέ­πει να πάψει να χρη­μα­το­δο­τεί το ασφα­λι­στικό των εργα­ζο­μέ­νων στον Τύπο.
Στο πλαί­σιο αυτό το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ καλεί τα μέλη της Ένω­σης να συμ­με­τά­σχουν μαζικά στην 24ωρη απερ­γία των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ, την Πέμπτη 28/1 καθώς και να δώσουν αγω­νι­στικό παρών στην απερ­γιακή μαχη­τική συγκέ­ντρωση που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την ίδια ημέρα και ώρα 12.00 το μεση­μέρι στην ΕΣΗΕΑ (Ακα­δη­μίας 20, Αθήνα).
Συνακόλουθα και υπο­γραμ­μί­ζο­ντας τη κρι­σι­μό­τητα των πρό­σφα­των εξε­λί­ξεων για τα ασφα­λι­στικά μας δικαιώ­ματα και τη βιω­σι­μό­τητα των ασφα­λι­στι­κών μας Ταμείων, κρί­νουμε την παρου­σία όλων απα­ραί­τητη και ουσια­στική και στην Έκτα­κτη Γενική Συνέλευση της Ένω­σής μας το Σάββατο 30/1/2016 και ώρα 10.30 π.μ. στην ΕΣΗΕΑ (Ακα­δη­μίας 20, 1ος όροφος).
Για το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Θεμι­στο­κλής Κ. Μπε­ρε­δή­μας Θανά­σης Αλατάς

Μια πρώτη τοποθέτηση των Εργατών Τύπου πάνω στο ασφαλιστικό σχέδιο της κυβέρνησης:
1) Κατ' αρχάς, είναι πλέον προφανές ότι το λεγόμενο «σχέδιο Κατρούγκαλου» θα φθάσει στη Βουλή ως νομοσχέδιο προς ψήφιση σε μια ακόμα χειρότερη εκδοχή του, αφού οι «δανειστές» θα επιμείνουν για περισσότερες και, κυρίως, πολύ πιο άμεσες χρονικά περικοπές.
Από την κυβέρνηση γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια να πειστούμε ότι το σχέδιο δεν προβλέπει νέες μειώσεις συντάξεων. Αυτό όμως είναι ένα καθαρό ψέμα, γιατί μειώνονται άμεσα και δραματικά οι νέες συντάξεις, ανοίγει ο δρόμος (μέσω της λεγόμενης «προσωπικής διαφοράς», που θα ισχύσει το πολύ για τρία χρόνια) για μεγάλη μείωση των παλιών συντάξεων, ενώ προωθείται παράλληλα μεγάλο τσεκούρωμα των επικουρικών (αλλά και του εφάπαξ). Από την άλλη, η «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος» θα λειτουργεί ως ένας μόνιμος μηχανισμός μείωσης των συντάξεων.
2) Αυτό που κανείς δεν λέει για το Ασφαλιστικό είναι ότι... δεν υπάρχει κανένα αυτοτελές ασφαλιστικό ζήτημα. Το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό και οικονομικής πολιτικής. Το ασφαλιστικό σύστημα ληστεύεται συστηματικά εδώ και δεκαετίες από εργοδότες, τράπεζες και κράτος - με αποκορύφωμα τη μεγάλη ληστεία του PSI. Αν προσθέσουμε και τους τριτοκοσμικούς μισθούς και την ασύλληπτη ανεργία που έφερε το μνημόνιο, καταλαβαίνουμε ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί «ασφαλιστικής μεταρρύθμισης» είναι προσχηματική - αποσκοπεί μόνο στο να νομιμοποιήσει την οριστική κατεδάφιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Γι' αυτό κάθε συνειδητός εργαζόμενος, σωματείο ή συνδικαλιστής δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη συζήτηση, παρά μόνο ξεκινώντας από την απαίτηση να πληρώσουν τώρα μέχρι το τελευταίο ευρώ τα χρήματα που έχουν υπεξαιρέσει από το σύστημα κράτος, εργοδότες και τράπεζες.
3) Το Ασφαλιστικό μάς αφορά όλους, από τον συνταξιούχο μέχρι τον εργαζόμενο που μόλις τώρα ξεκινά τον εργασιακό του βίο και τον άνεργο. Η βασική μνημονιακή επιδίωξη γύρω από το ασφαλιστικό είναι να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για τη συνέχιση της «εσωτερικής υποτίμησης». Οι μισθοί πείνας των 500 ευρώ δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν όσο παραμένουν ακόμα αξιοπρεπείς συντάξεις. Η ισοπέδωση των συντάξεων θα έχει άμεση επίπτωση στους μισθούς, τα επιδόματα ανεργίας κ.λπ.!Γι' αυτό πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι, ενωτικά και αποφασιστικά!
4) Τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων στον Τύπο και τα ΜΜΕ χτυπιούνται διπλά, γιατί πέρα από τα γενικά εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την επίθεση στην ίδια την ύπαρξη του ταμείου μας, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, και του πόρου που χρηματοδοτεί την ασφάλισή μας, του αγγελιοσήμου. Στη βάση του παραπάνω σκεπτικού, απορρίπτουμε συνολικά και την κατάργηση του ταμείου μας και την κατάργηση του αγγελιοσήμου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπό τις συνθήκες του μνημονίου κάθε «ενοποίηση» θα είναι εκ των πραγμάτων ενοποίηση προς τα κάτω, όπως και κάθε «μεταρρύθμιση» θα οδηγεί σε ένα μοντέλο ακόμα λιγότερο βιώσιμο, που με τη σειρά του θα ανοίγει το δρόμο σε νέες περικοπές. Παραμερίζοντας κάθε συντεχνιακή λογική, και κάθε αυταπάτη περί «εξαίρεσης», όλος ο κλάδος των εργαζόμενων συντακτών πρέπει να συσπειρωθεί και μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της χώρας να δώσει τη μάχη του ασφαλιστικού, από την οποία θα κριθούν πολύ περισσότερα πράγματα από το ίδιο το ασφαλιστικό.

Εργάτες Τύπου
(παράταξη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Τύπου, ΕΣΠΗΤ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου